menu

create account login

Consells per afrontar la jubilació si ets autònom.

Lluitadors, valents, actius, amb empenta per emprendre una aventura empresarial … En poques paraules emprenedors. Ser gestor i motor del teu propi negoci té moltes recompenses i ja sabem que també algunes dificultats. Per al treballador autònom sembla ser que una de les preocupacions més comunes és la jubilació. En el següent article hem exposat de forma clara i senzilla com funciona el pas a cobrar la pensió de jubilació, les variables que afecten i algunes opcions que estan al teu abast.

 

Segons una enquesta de la UPTA (Unió de Professionals i Treballadors Autònoms), la principal preocupació per al 40% dels treballadors autònoms és la jubilació. Haver de retardar la jubilació fins als anys estipulats per llei, la disminució del nivell de vida o pitjor encara … ¿quedarà alguna cosa en les arques per poder pagar les pensions? No haver cotitzat prou, no tenir prou estalvi privat per poder fer front a la jubilació són algunes de les principals preocupacions que aguaiten a l’autònom.

Segons dades del Ministeri d’Ocupació de maig de 2017, la pensió mitjana rebuda pels autònoms és de 709,42 €. Aquesta xifra és gairebé 500 € inferior a la d’un assalariat del Règim General. També segons un altre estudi recent, aquest cop per part de la UB i VidaCaixa, els autònoms que han cotitzat sempre amb la base mínima cobren una pensió un 50% menor a un treballador per compte aliè.

Per què passa això? Què podem fer per posar-hi remei? A continuació t’expliquem els aspectes que tot treballador per compte propi ha de tenir en compte per planificar la seva jubilació.

 

 

QUAN I COM JUBILAR-SE

L’edat de jubilació de l’autònom està actualment en 2019 en els 65 anys i 8 mesos. Des de 2013 fins 2027 aquesta edat de jubilació ha anat pujant un mes cada any fins al 2018 i 2 mesos posteriorment, per la qual cosa en 2027 l’edat de jubilació arribarà als 67 anys.

Per als treballadors que acumulin lacarrera laboral completa*, és a dir, que hagin cotitzat més de 38 anys i 6 mesos, l’edat de jubilació seguirà sent de 65 anys.

El període mínim de cotització o període de còmput per al càlcul de la pensió actualment està en 264 mesos. Això signigica que en 2019 es té en compte les bases de cotització dels últims 22 anys per obtenir la pensió de l’autònom. Aquest còmput s’amplia progressivament a raó de 12 mesos per any fins als 300 mesos (25 anys) a partir del 2022.

* Es podria dir que, per a la Seguretat Social, aquest seria el nombre d’anys i mesos que ha de cotitzar un treballador per donar per “acabada” la seva carrera laboral.

 

LA BASE DE COTITZACIÓ

Segons una estadística publicada per l’INE, es calcula que els autònoms que es jubilin el 2022 cobraran una pensió mitjana de 725 € al mes. Una de les raons per les quals es dóna aquest baix nivell en les pensions és degut al fet que se sol cotitzar per la base mínima mentre s’està en actiu. Aquesta pot ser una bona opció si els diners que ens estalviem en cotitzar segons la base mínima el reinvertim adequadament.

Tenir un pla per aconseguir mantenir el nivell de vida després de la jubilació és un factor clau per aconseguir aquest objectiu. Aquest pot incloure l’estalvi o l’augment en les bases en què es cotitza. De totes manera com més aviat tinguis aquest pla elaborat més profit i marge de maniobra tindràs per posar-lo en marxa.

El treballador autònom té una tendència més elevada a estalviar per a la jubilació que el treballador per compte d’altri. I molts es plantegen la jubilació activa en què comparteixen la pensió de jubilació amb un treball a temps parcial.

 

ATENCIÓ:
Segons la legislació de l’2107, a partir d’una certa edat, 47 anys, no es pot modificar la base de cotització al seu màxim, excepte si ja estàs cotitzant en ella, i la base 2.023,50 € com a límit.

 

LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ: AUTÒNOM O ASALARIAT, A QUIN RÈGIM ES VINCULA?

En molts casos la vida laboral no és lineal, i es cotitza en diferents règims de la Seguretat Social. Trobant així, treballadors autònoms en algunes èpoques de la seva vida i assalariats en una altra. Això afecta el càlcul de la pensió de jubilació, ja que cada règim el realitza de forma diferent.

Per determinar el règim al qual es vincula el treballador s’utilitzen tres regles:

1ª. En funció de l’últim règim, sempre que compleixi amb tots els requisits:

– Manca genèrica: Període mínim de cotització. Actualment són 15 anys.

– Manca específica: Almenys 2 dels 15 anys treballats han de trobar-se als 15 previs a la data de jubilació.

– L’edat mínima exigida. Aquesta es va a anar retardant des dels 65 anys el 2013 fins als 67 en 2027.

2ª. Si no es compleixen aquests requisits en l’últim règim que s’ha cotitzat es calcula amb el règim anterior a l’últim que els compleixi.

3ª. Si la segona regla tampoc es pot aplicar es calcularà en funció del règim amb el qual s’hagi cotitzat més dies.

 

EL CÀLCUL DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ

La pensió de jubilació que vas a rebre en un futur depèn de la quantitat que hagis cotitzat a la Seguretat Social segons la base escollida, i el nombre d’anys cotitzats.

És molt comú cotitzar el mínim i pujar la base en els últims anys, els que s’utilitzen per calcular la pensió. Per regular aquesta pràctica, en 2017 es va fixar una edat límit, els 47 anys, en els quals els treballadors autònoms no podran augmentar al màxim la base, només es podrà augmentar al 2023,50 €.

Per calcular la pensió de jubilació primer has trobar la base reguladora que es calcula dividint per 308 teves últims 264 mesos cotitzats. Després, aquesta base reguladora ha de ser corregida amb el percentatge que serà més o menys segons els anys cotitzats. El resultat pot variar des del 50% de la base reguladora als 15 anys fins al 100% de la base reguladora als 37 anys amb una estructura totalment regular i proporcional.

En el cas que hi hagi llacunes (mesos sense cotitzar) aquests seran comptabilitzats com 0.

 

ATENCIÓ:
Aquestes xifres són per a l’any 2019 ja que canvien cada any de forma progressiva fins a l’any 2022 en què hauràs de dividir els teus cotitzacions dels últims 25 anys entre 300.

 

Si la pensió resultant supera la màxima, el treballador autònom jubilat rebrà la màxima, exceptuant que s’hagi cotitzat més enllà de l’edat legal de jubilació.

Davant d’una població amb una forta tendència a l’envelliment, i per tal de pal·liar els desajustos socioeconòmics derivats d’aquesta, es començarà a aplicar el 2019 el Factor de Sostenibilitat, que afegeix noves variables, com és l’esperança de vida, en el càlcul de la pensió a més de les ja existents (edat de jubilació, anys cotitzats, quantitat cotitzada) i funcionarà com a percentatge de reducció. Es calcula que pot arribar al 15% el 2050.

Calcular la quantia a la qual va ascendir la pensió de jubilació és merament orientatiu. Es fan aquestes estimacions en base als criteris fixats segons la llei establerta en cada moment. Aquests càlculs són complexos de realitzar pel que és aconsellable acudir a les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social perquè ens els facin allà mateix.

També podem accedir a la seu electrònica de la Seguretat Social i fer un Autocàlcul de la pensió de la jubilació.

 

QUAN INTERESSA COBRAR AL MÀXIM O Al MÍNIM?

La pensió ve determinada pels últims anys de cotització a la seguretat social (entre 18 i 25 depenent del moment de la teva jubilació), i el rang en què s’ha cotitzat durant aquests últims anys, si al màxim o al mínim.

Determinar si és més beneficiós cotitzar al màxim o pel seu contrari al mínim i permetre l’estalvi i inversions, és complex. Per decidir en què base de cotització ens interessa estar per tenir millor nivell de vida en el moment que ens retirem, dependrà de l’esperança de vida, possibles reformes del sistema financer, rendibilitat dels estalvis … També hi ha altres opcions a tenir en compte que poden fer variar la planificació de la teva jubilació: la jubilació anticipada i la jubilació activa.

 

LA JUBILACIÓ ANTICIPADA PER L’AUTÒNOM

Els treballadors autònoms poden avançar la seva jubilació si així ho desitgen i més compleixen les següents condicions:

– L’edat de jubilació no pot ser menys de 2 anys de l’edat de jubilació estipulada en aquest moment.
– Tenir almenys 35 anys cotitzats a la Seguretat Social.

A l’avançar la jubilació, la pensió es redueix. Aquesta disminució de la pensió es calcula amb un coeficient reductor aplicat per cada trimestre que s’avanci la jubilació.

 

JUBILACIÓ ACTIVA

És una opció molt valorada per a molts pensionistes, que després de la jubilació desenvolupen una activitat econòmica o treballen per compte d’altri.
Requisits per poder fer-la efectiva:

-S’ha de complir amb l’edat establerta per la llei i s’han d’haver treballat el 100% dels anys cotitzats exigits.

-S’exclouen les persones amb jubilació anticipada o bonificada.

-El treball que es realitzi en paral·lel pot ser parcial o complet.

-L’activitat desenvolupada podrà ser a compte propi del pensionista o aliena.

Per determinar la quantia que correspon per a una jubilació activa primer cal calcular a quant ascendeix la Pensió de jubilació.
Segons si tens algun treballador contractat o no podràs cobrar el 100% de la pensió o el 50% en el segon dels casos.

El treballador actiu autònom cotitza al RETA únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals, queden subjectes a una cotització especial de solidaritat del 8%.

Si t’adhereixes a aquesta tipologia de pensió activa, perds el dret als complements per a pensions inferiors a la mínima.

 

EN RESUM…

Planificar la jubilació és una tasca complexa en la qual és necessària el temps i la dedicació, a més d’un bon assessorament. El teu pla de futur requereix fixar uns objectius i realitzar un estudi exhaustiu en què influiran moltes variables, de manera que valorar diferents escenaris pot ser molt recomanable. Així podràs prendre millors decisions que et van a ajudar a materialitzar el teu pla de jubilació tal com ho havies somiat.

 

Crèdit fotos: Koalaboox