menu

create account login

En què et beneficiarà la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom?

Des de l’u de Gener han entrat en vigor totes les reformes de la nova Llei de l’Autònom; tot i que alguns canvis ja s’han aplicat des del passat 26 d’octubre del 2017.

Si estàs pensant a fer-te autònom per primera vegada, amb la posada en marxa d’aquest paquet de reformes, definitivament el 2018 és un bon moment. I si ja ets treballador autònom, algunes d’aquestes reformes et poden beneficiar.

 

 

 

BONIFICACIONS EN LA QUOTA D’AUTÒNOMS

 • AMPLIACIÓ DE LA TARIFA PLANA PER A NOUS AUTÒNOMS

  Els nous autònoms és veuràn beneficiats per aquesta mesura, ja que s’amplia la Tarifa Plana de 50€ / més, dels 6 primers mesos a un any. Els següents 6 mesos passaran a pagar el 50% de la quota (137,97 €)) i els següents 6 mesos fins a completar el segon any, és pagarà el 70% (192,79 €) de la quota.

  Per als homes menors de 30 anys i les dones menors de 35, la quota a pagar del 70% es mantindrà fins als 36 mesos.

  Els requisits per poder gaudir de la Tarifa Plana són: ser nou autònom o haver estat de baixa d’autònoms els darrers 2 anys.

   ADVERTÈNCIA: Aquestes ajudes tenen una durada de 2 anys, recomanem que en fer la previsió de gastos, es tingui en compte el cost de la quota íntegra.

 

 • BONIFICACIONS PER A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME, VIOLÈNCIA DE GÈNERE I PERSONES AMB DISCAPACITAT

  Aquestes persones tenen dret a una bonificació del 80% de la quota durant els 12 primers mesos i d’un 50% durant els 4 anys següents.

 • BONIFICACIONS DE LA PER A FAMILIARS

  Per la contractació indefinida d’un familiar (parella, descendents, ascendents i altres familiars per consanguinitat fins a segon grau) es podrà obtenir una bonificació del 100% de la quota de la Seguretat Social d’aquell treballador durant el primer any.

  També es podrà contractar a un fill discapacitat amb grau psíquic, físic o sensorial entre el 33 i el 65%.

 

DESPESES DEDUÏBLES

 • SUBMINISTRAMENTS DOMÈSTICS

  El treballador autònom que treballi des del seu domicili particular, podrà deduir-se fins al 30% de les despeses dels subministraments.

   ADVERTÈNCIA: Per a la deducció d’aquestes despeses s’ha d’haver declarat prèviament en el model 036 o 037 de l’alta censal, els metres quadrats de l’habitatge dedicats a la teva activitat professional.

 

 • DIETES

  També es poden deduir de l’IRPF les dietes relacionades amb l’activitat professional. En l’àmbit nacional són uns 27 € / dia i en l’estranger uns 48 € / dia. Per poder aplicar aquesta deducció s’han de complir els següents requeriments: que siguin derivats de l’activitat professional, que s’efectuïn en espais de restauració i hostaleria, i que siguin pagats per mitjans electrònics i amb factura.

 

MODEL DE COTITZACIÓ

 • QUOTA PROPORCIONAL

  Solament es cotitza des del dia efectiu de l’alta i fins al dia de baixa. La quota és proporcional als dies que s’ha efectuat l’alta. Fins ara, s’havia de pagar la mensualitat completa, ara solament la real.

   ADVERTÈNCIA: Solament es podrà fer les 3 primeres altes de cada any. La quarta s’haurà de pagar la mensualitat completa.

 

 

PENALITZACIONS

 • RETARD EN EL PAGAMENT DE LA QUOTA

  Efectuar el pagament de la quota de la Seguretat Social és menys car. A partir d’ara l’import del recàrrec, que abans era un 20%, es veurà reduït al 10%, si s’efectua dins del primer més següent.

 

PLURIACTIVITAT

 • EXCÉS DE COTITZACIÓ

  Treballadors en pluriactivitat, mig autònoms mig assalariats, a partir d’ara els serà retornat el 50% de l’excés de la cotització. Ara la devolució és automàtica i no és necessària la sol·licitud prèvia.

 

AUTÒNOMS SOCIETARIS

 • QUOTA

  Ara està vinculada als pressupostos generals de l’Estat, així que cada any s’anirà renovant. Ja no estarà vinculada al salari mínim interprofessional.

 

CONCILIACIÓ FAMILIAR

 • BAIXA MATERNAL O PATERNAL, CUIDADORS, REINCORPORACIÓ LABORAL

  Tots aquells autònoms que estan a punt de ser pares, al llarg de tota la baixa maternal o paternal, quedaran exempts del 100% de la quota.

  També estan exempts del 100% de la quota aquells autònoms que estaran al càrrec de menors de fins a 12 anys i dependents. Amb l’únic requeriment a complir de contractar un substitut per acomplir l’activitat econòmica.

  Al llarg de 12 mesos, s’aplicarà la Tarifa Plana de 50 € de quota per a aquelles mares que es reincorporin al mercat laboral com a treballadores autònomes abans dels 2 anys des de la seva baixa per maternitat.

 

AUTÒNOM JUBILAT

 • PENSIÓ DE JUBILACIÓ

  Els autònoms amb personal contractat que compleixin els requisits per a la jubilació, podran compaginar la seva activitat econòmica i cobrar la totalitat de la seva pensió de jubilació.

 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • ACCIDENT IN ITINERE

  Ara ja es reconeix com a accident laboral, l’accident in itinere (anada i tornada de la feina) per a tots els treballadors autònoms.